Flera ekar med gallrad skog

Återväxten av ek ökar kraftigt vid gallring i blandskogar som är rika på ek, visar en ny forskningsavhandling från Göteborgs universitet. Genom att gallra, röja i skogen och freda från bete skyddas eken.

Doktoranden Jenny Leonardsson har studerat naturreservat med ekskog.

Doktoranden Jenny Leonardsson har studerat naturreservat med ekskog.

I sina forskningsstudier av naturreservat med ekskog har doktoranden Jenny Leonardsson funnit att ekskogar som gallras föryngras med 600 procent efter naturvårdsgallring jämfört med fri utveckling.

− Naturvårdsgallring kan gynna stora ekar och gynna ekföryngringen om den kombineras med hägn för att skydda småekarna mot bete. Återkommande röjning kan dessutom minska antalet konkurrerande arter och gynna ekarna, säger Jenny Leonardsson vid institutionen för biologi och miljövetenskap.

Eken har stor betydelse för den biologiska mångfalden och är livsmiljö för ett stort antal organismer. Bara i Sverige beräknas 1500 arter vara mer eller mindre beroende av eken. Det gäller exempelvis för skalbaggar, vedsvampar, lavar och fåglar, flertalet av dessa är rödlistade.

− Men föryngringen av ek är för låg för att nya ekar ska växa upp och ersätta de gamla ekarna när de dör. Den beror på högt betestryck från exempelvis älg och rådjur, men det är också en följd av att så många öppna ekrika hagmarker vuxit igen. Istället har täta blandlövskogar bildats. Det gör att ljustillgången i underväxten blir för låg för att ekplantorna ska kunna växa, säger Jenny Leonardsson.

Ek-projektet vid Göteborgs universitet, som Jenny Leonardsson medverkar i, utvärderar naturvårdsgallring som skötselmetod av ekrika blandlövskogar med höga naturvärden. Syftet är att gynna stora ekar och arter knutna till ekarna, men också att öka ekföryngringen. Naturvårdsgallring innebär att cirka en fjärdedel av de stora träden och underväxten gallras bort. Jenny Leonardsson forskning visar att naturvårdsgallring resulterar i en betydligt högre tillväxt av alla träd och buskar jämfört med fri utveckling. Men både gran och ek gynnas i lägre grad än övriga lövträd och buskar.