Mycket hög kvalitet för biologi och matematik

Kandidatexamen i biologi och masterexamen i matematik och matematisk statistik vid Göteborgs universitet bedöms ha mycket hög kvalitet, enligt Universitetskanslersämbetets utvärdering.
– Främsta anledningen till att vi fått mycket hög kvalitet tror jag är att vi arbetar med kontinuerlig utveckling av programmet och att vi har engagerade och kompetenta lärare, säger Stefan Lemurell, koordinator för masterprogrammet i matematik.

Unikt för matematikutbildningen i Göteborg är det stora utbudet av kurser, eftersom institutionen för matematiska vetenskaper är integrerad mellan Göteborgs universitet och Chalmers. Det innebär större valfrihet för studenterna. Omkring tio studenter tar en masterexamen i matematik varje år.

Av landets matematikutbildningar så bedömdes relativt många hålla mycket hög kvalitet.
– Generellt sett undervisar matematiklärare mycket och därför arrangeras också många pedagogiska aktiviteter. Vi arbetar också aktivt med kursutveckling. Men man måste även ha duktiga studenter, säger Stefan Lemurell.

Damiano Ognissanti, som läser andra året på masterprogrammet i matematik, håller med om att utbildningen är bra.
– Det är en mycket tuff utbildning, men tuff på ett bra sätt. Det vill säga att den är tillräckligt svår för att hålla en hög kvalitet men inte så svår att man inte kan klara av den.

Trots att Damiano Ognissanti alltid haft lätt för matematik i grundskolan var det ändå lite av en chock att börja på universitetet.
– För första gången i livet var jag tvungen att ta upp böckerna och plugga matte, tidigare hade det kommit naturligt. Men som ny student får man bra stöd från institutionen som bland annat har särskilda mentorer som kan stötta.

Kristina ”Snuttan” Sundell, som är ansvarig för utbildningen på institutionen för biologi och miljövetenskap, är nöjd med resultatet av utvärderingen.
– Det betyder jättemycket för både lärare och studenter att få bekräftelse på att vi tänker rätt när vi håller på med ständigt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Omkring 40 studenter börjar på kandidatprogrammet i biologi varje år. Men många studenter väljer också att utforma sin egen utbildning genom att läsa fristående kurser och ta en kandidatexamen i biologi. År 2000 gjordes en revidering och uppfräschning av kandidatprogrammet i biologi och sedan dess arbetar man kontinuerligt med utveckling och kvalitetssäkring av programmet. Ytterligare en betydande revidering genomfördes år 2012.
– Det är viktigt att det finns en progression inom utbildning, att vi ser till att kurser inte överlappar varandra och att vi kan erbjuda rekommenderade studiegångar. Kandidatprogrammet innehåller också en unik del som handlar om så kallade överförbara kunskaper som till exempel presentationsteknik, etik, analys och kritiskt tänkande, säger Kristina ”Snuttan” Sundell.

Trots att Kristina ”Snuttan” Sundell är nöjd med resultatet av utvärderingen är hon lite tveksam till utvärderingens utformning.
– Universitetskanslersämbetets uppdrag är att utvärderar hur utbildningarna lyckas uppfylla nationellt uppsatta examensmål. Men utvärderingen fokuserar allt för mycket på examensarbeten. Alla de mål som en utbildning ska leva upp till kan inte alltid återspeglas i ett examensarbete, säger hon.

Utvärdering

Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att granska kvaliteten på landets högskoleutbildningar. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Universitetskanslersämbetet granskar alltså i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. Utvärderingarna pågår mellan 2011 och 2014.

Källa: www.uk-ambetet.se