Professor Leonardo Testi tycker att GoCAS-programmet Origins of Habitable Planets blev en stor framgång. ”Att föra samman en blandad grupp av människor och fokusera på en stor och viktig fråga var mycket effektivt”, säger han.

Europeiska forskare samlades kring planeternas ursprung

Under vilka förhållanden planeter bildas för att de rätta förhållandena för liv ska kunna uppstå, var fokus på GoCAS-programmet Origins of Habitable Planets, dit ett trettiotal forskare från hela Europa var inbjudna.

Programmet leddes och organiserades av forskaren Leonardo Testi från European Southern Observatory, ESO.
− Leonardo Testis väletablerade nätverk och blick för de stora övergripande frågorna möjliggjorde för forskare från olika områden att mötas här i Göteborg och tillsammans fokusera på hur pusselbitarna, som enskilda forskningsprojekt utgör, kan fås att passa ihop till en helhet, säger Eva Wirström, forskarassistent på Chalmers som var medarrangör och den lokala vetenskapliga värden för programmet.

Till Origins of Habitable Planets kom både etablerade experter och yngre forskare inom bland annat astronomi, kemi, planetbildning och radioastronomisk instrumentering. Runt fyrtio procent av forskarna var kvinnor. Det löpande programmet, som knutit ihop astronomi med fysik och kemi, sträckte sig över sex veckor och respektive forskare stannade från en upp till två veckor.

Professor Leonardo Testi tycker att GoCAS-programmet Origins of Habitable Planets blev en stor framgång.
− Att föra samman en blandad grupp av människor och fokusera på en stor och viktig fråga var mycket effektivt, säger han.

Den stora huvudfrågan var hur vanligt, eller ovanligt, det egentligen är att planeter bildas under precis de rätta förhållandena för att liv ska kunna utvecklas. Något vi bara vet har skett här på jorden.
− Det diskuterades även hur våra observatorier behöver utvecklas för att vi i framtiden bättre ska kunna undersöka hur jordlika planeter bildas runt stjärnor, säger Eva Wirström.

Till de två mindre konferenserna kring instrumentering som ingick i programmet Origins of Habitable Planets kom ett åttiotal forskare från hela världen. Dessutom deltog runt trettio lokala forskare i någon av programpunkterna.

Professor Leonardo Testi anser att GoCAS var en perfekt miljö för de diskussioner som fördes.
− Det fanns utmärkta möjligheter till både större diskussioner och mindre grupparbeten. Läget på Chalmersområdet underlättade dessutom för alla lokala forskargrupper att mötas och jag uppskattade också de sociala aktiviteterna utanför programmet, inte minst turen i skärgården, säger han.
− Höjdpunkten för mig personligen var diskussionerna med kemister, fysiker och astronomer kring hur ”livsmolekyler” kan bildas redan i de tidiga stadierna av stjärn- och planetbildning. Jag lärde mig mycket nytt, särskilt om de specifika utmaningar som forskningen står inför för att komma närmare svaren på dessa frågor, säger Eva Wirström.

Hon tror att de nya kontakter som skapades mellan forskare från olika discipliner kan komma att föra utvecklingen framåt i intressanta och oförutsedda riktningar.
− Det intensiva fokus runt dessa frågor gav i slutändan en väsentligt tydligare bild av vad vi faktiskt vet i nuläget och möjliga vägar framåt utkristalliserade sig, säger Eva Wirström.

Leonardo Testi berömmer organisationen och utrustningen som erbjöds under GoCAS-vistelsen.
− Den var perfekt. En stor del av framgången med GoCAS-programmet har vi arrangörerna att tacka för. GoCAS var en mycket produktiv miljö för oss att diskutera dessa forskningsfrågor, säger professor Leonardo Testi.