Med stadsklimat i fokus

När Selma Lagerlöfs torg byggs om kommer man troligtvis att ta större hänsyn till lokalklimatet än tidigare. Det är klimatforskaren Sofia Thorssons förtjänst.
– Det är roligt att som forskare kunna vara med och påverka hur vi bygger.

Göteborgs stad växer och behovet av nya bostäder är stort. Området kring Selma Lagerlöfs torg i Backa på Hisingen är ett sådant område där nya bostäder ska byggas, samtidigt som torget ska rustas upp och göras till en mer attraktiv och trygg miljö för de boende.

Under 2011 genomfördes så kallade parallella uppdrag, där fem olika arkitektlag fick i uppdrag att lämna in förslag på hur torget skulle kunna se ut. Ett av de aktuella lagen hörde av sig till Sofia Thorsson för få ta del av hennes kompetens när det gäller lokalklimat.
– Tanken är att lyfta in de gröna frågorna och att bygga med större hänsyn taget till vad som är ett bra utomhusklimat, säger Sofia Thorsson, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper.

Sofia Thorsson är forskare vid Institutionen för geovetenskaper.

Sofia Thorsson är forskare vid Institutionen för geovetenskaper.

I det slutgiltiga förslaget från arkitektlaget, kallat ”Addera”, finns klimataspekterna tydligt med i ett avsnitt kallat grönstruktur/ekologi/klimat. Förslaget bygger bland annat på att anpassa byggnaderna så att det mellan husen både ska finnas platser med sol och med skugga, liksom med vind och med lä.
– Det bästa är att få så mycket variation som möjligt inom en plats, vilket gör att du alltid kan hitta en plats med ett bra utomhusklimat oavsett väder och på så sätt öka användandet av platsen, säger Sofia Thorsson.

Hon har bland annat förordat jämn och låg byggelse vilket skapar goda marknära vindförhållanden, till skillnad från höga hus som i kombination med låg bebyggelse kan dra med sig vind uppifrån och förstärka den marknära vinden. Samtidigt som arkitekter gärna ritar höga hus.
– Det kan bli en konflikt mellan olika intressen, men jag kände att vi hade en bra dialog. Utomhusklimatet är viktigt för boendet och för de som ska vistas på platsen.

En annan viktig aspekt är att få in mer vegetation kring bebyggelsen. I det utarbetade förslaget har olika typer av planteringar och träd fått ta en större plats än tidigare.
– Grönska är viktigt på många sätt. Den kan reglera klimatet, är viktigt för rekreation och kan i viss mån även dämpa buller. Dessutom kan vegetation hantera dagvatten helt ekologiskt.

Utvärderingen av uppdragen visade bland annat att bedömningsgruppen var mycket nöjda med det ekologiska inslaget i förslaget Addera. Det var även medborgarna i Backa, som fått ta del av alla förslag och getts möjlighet att tycka till om dem.

De bästa idéerna från de parallella uppdragen har samlats i ett inriktningsdokument, som ligger till grund för det fortsatta arbetet. I dagsläget arbetar stadsbyggnadskontorets plangrupp parallellt med byggherregruppen för att ta fram ett utkast till plankarta som förväntas vara färdigt innan sommaren.
– Än så länge håller vi tidplanen, säger Kristina Hulterström, projektledare för utvecklingen av Selma Lagerlöfs torg.

Kristina Hulterström tycker att det är bra att forskare kan vara med och bidra i ett tidigt skede, och att samverkan mellan olika kompetenser är viktig.
– I den här typen av arbete där vi försöker att nå långt och göra någonting nytt och hållbart, behöver vi akademin också. Vanligtvis kommer forskarna inte in förrän i efterhand.

Att klimatforskare anlitas som experter när nya bostadsområden ska planeras har blivit allt vanligare. Såväl arkitektbyråer som kommuner hör av sig för att ta del av deras kunskap, och Sofia Thorsson och hennes kollegor är idag inblandade i flera olika projekt.
– Det är en lite annan inställning i dag till oss forskare, och det är många som fått upp ögonen för att vi finns och vill få med klimataspekten i sitt uppdrag. Det är roligt att få vara med och påverka, säger Sofia Thorsson.

FAKTA

Parallella uppdrag

Parallella uppdrag är en särskild form av arkitekttävling, där alla inblandade arbetar parallellt med samma uppgift. Arbetet är inte hemligt som vid en vanlig arkitekttävling. Alla får veta vem som har gjort vilket förslag. Det utses ingen ensam vinnare och alla inbjudna får lika mycket betalt.

Syftet med de parallella uppdragen var att få in fler goda idéer om hur Selma Lagerlöfs torg kan utvecklas och vad som är viktigt när området ska bebyggas och planeras.

(källa: Göteborgs stad)

Addera

Förslaget Addera togs fram av Erséus Arkitekter AB och 02Landskap med Paul Castell och Sofia Thorsson som experter. Såväl Erséus Arkitekter som 02Landskap är inblandade i det fortsatta arbetet, som plankonsulter för stadsbyggnadskontoret respektive byggherregruppen.

Tidplan

Utkast till ny plankarta beräknas vara färdigt innan semestern, som sedan går ut på samråd under december. Ny detaljplan för området beräknas vara beslutad 15 februari 2015. Därefter sker byggstart. 

Nya Selma Lagerlöfs torg kommer att bestå av:

500 nya bostäder
300 smålägenheter (studentlägenheter)
Lokaler för handel och kontor
Lokaler för idrott och kultur
Vård och omsorgslokaler