Trädringarnas mysterium

Det finns ungefär tre biljoner träd på jorden, och för forskarna inom området dendrokronologi sitter de inne med ovärderlig information.

Dendrokronologi handlar om att studera trädens årsringar. Genom att göra det kan forskarna rekonstruera hur klimatet har sett ut i olika regioner av världen många hundra år innan moderna mätningar påbörjades. Det går att spåra saker som att det var ett vulkanutbrott i början av 1800-talet, eller när bilisterna i Kairo slutade att köra bilar med bensin som innehåller bly.

Proven kan tas från såväl döda som levande träd – om träden lever används en borr för att försiktigt borra sig in mot trädets mitt och få med sig ett prov ut. Trädet återhämtar sig sedan från ingreppet.

Vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet forskas det om paleoklimat, det vill säga forna tiders klimat. För att få information om klimatet innan meteorologiska observationer påbörjades, används trädringar, stalagmiter, torvstratigrafier, havssediment och avlagringar från inlandsisar och klimatmodeller som klimatindikatorer. Paleoklimatologisk forskning vid institutionen för geovetenskaper bedrivs inom dendroklimatologi.

Göteborgs universitets Laboratory for Dendrochronology (GULD)

 

Under luppen

En bild säger mer än tusen ord. Science Faculty Magazine tittar närmare på en naturvetenskaplig företeelse.