Samlad satsning mot globala utmaningar

– Dagens riskbedömningar av kemikalier är otillräckliga, och bygger på idén att miljön är fri från andra kemikalier. Men det är en för stor förenkling av verkligheten, där många kemikalier förekommer samtidigt. Det räcker inte att titta på enbart en kemikalie i taget, säger professor Thomas Backhaus, föreståndare för Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning.

Den toxiska effekten är större för blandningar än för enskilda kemikalier eftersom de samverkar, berättar Thomas Backhaus. Han ser att det finns ett problem i själva regelsystemet som vi använder idag. Inom forskningscentret vill forskarna försöka finna verktyg och alternativ till hur det regelsystem vi har idag skulle kunna förlängas, till exempel genom särskilda skatter på kemikalier, ytterligare informationskampanjer eller frivilliga åtgärder.
– För närvarande analyserar vi de svenska erfarenheterna av farliga kemikalier, såsom exempelvis trikloretylen som är ett lösningsmedel för fett, men också erfarenheter kring bekämpningsmedel från andra länder. Målet är inte enbart en bättre hantering av kemikalier utan också att bidra till att underlätta utbyte av farliga kemikalier till mindre problematiska alternativ i konsumentprodukter.

För att lyckas med uppgiften krävs ett nära samarbete med projektets intressenter, exempelvis myndigheter, experter inom området, studenter, industrin och allmänheten.
– Den största utmaningen när det gäller interaktionen med intressenterna handlar å ena sidan om att se till att vårt arbete kommer att vara relevant för dem och å andra sidan att se till att vi skapar en öppen och trygg arena där tankar och idéer kan utvecklas i lugn och ro. En viktig del i arbetet kommer att vara vår rådgivande grupp bestående av experter från olika discipliner och arbetsmiljöer, som kompletterar kompetensen hos personer som arbetar i projektet.

centret ingår i Göteborgs universitets satsning på forskning relaterad till globala samhällsutmaningar. Universitet satsar 300 miljoner kronor på tvärvetenskaplig forskning under en sexårsperiod.

Deliang Chen, vicedekan med ansvar för forskning vid Naturvetenskapliga fakulteten, menar att ett tvärvetenskapligt angreppssätt är nödvändigt för att skapa de rätta förutsättningarna för att ta sig an denna typ av frågor.
– De globala samhällsutmaningar som vi brottas med idag är mycket komplexa och rör sammankopplade frågor inom områden som klimat, vatten, livsmedelsförsörjning och biologisk mångfald. Samtidigt är vetenskapen uppdelad i olika discipliner som hanterar olika aspekter av frågorna, vilket medför att en helhet saknas. För att kunna tackla dessa utmaningar på ett systematiskt och integrerat sätt krävs nya arbetsmetoder och synsätt inom forskningen, säger Deliang Chen.

Thomas Backhaus menar att det tvärvetenskapliga arbetssättet erbjuder goda möjligheter att lära sig nya saker eftersom man är tvungen att se bortom sin egen disciplin. Samtidigt finns det flera utmaningar.
– En utmaning är att lära sig varandras språk och förstå de specifika problem som olika discipliner står inför. En annan utmaning är att utforma fallstudier, uppsökande och pedagogisk verksamhet som gynnar varje deltagare från en ganska blandad grupp av forskare.

Deliang Chen hoppas att forskningen inom satsningen kommer att bidra till lösningar på de globala problemen.
– Samtidigt vill jag framhålla att det pågår mycket annan intressant forskning inom universitetet som direkt eller indirekt bidrar till hållbar utveckling i världen. Ett exempel på det är Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier som inrättas den 1 januari 2017. Förlusten av biologisk mångfald är en annan viktig samhällsutmaning och att mildra den kommer att kräva stora insatser och samarbeten.

UGOT Challenges

Göteborgs universitet satsar under en sexårsperiod 300 miljoner kronor på tvärvetenskaplig forskning relaterad till globala samhällsutmaningar. Efter en omfattande ansöknings- och urvalsprocess beviljades sex projekt medel inom ramen för satsningen som har namnet UGOT Challenges.

  • Centrum för antibiotikaresistensforskning
  • Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning
  • Centrum för forskning om kollektivt handlande
  • Centrum för kritiska kulturarvsstudier
  • Centrum för marin vattenbruksforskning
  • Centrum för åldrande och hälsa