Ekosystemtjänster nytt forskningsfält

När forskningsområdet BECC bildades 2010 var visionen att skapa ett världsledande tvärvetenskapligt forskningsprogram om relationerna mellan klimat, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Tre år senare tror projektledaren Håkan Pleijel att man är på god väg att lyckas.

I regeringens forskningsproposition 2009 utlystes medel för ett antal strategiska forskningsområden. Inom området miljö gjorde Göteborgs universitet gemensam sak med Lunds universitet och sökte pengar för forskningsområdet BECC. Ett lyckat drag – fem års forskningsanslag beviljades.
– Vi tog kontakt med Lunds universitet, och kom fram till att vi båda skulle stärkas av en gemensam ansökan, berättar Håkan Pleijel, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap och koordinator för de delar av BECC:s forskning som sker i Göteborg. Lund har till exempel stor erfarenhet inom modellering, medan vi i Göteborg är bra på empiriska studier av växter och emissioner och växthusgaser från mark.

Vid Göteborgs universitet ingår förutom naturvetenskapliga fakulteten även miljöekonomi vid Handelshögskolan i BECC, en korsbefruktning som Håkan Pleijel ser positivt på.

BEGREPPET EKOSYSTEMTJÄNST är centralt inom BECC, ett begrepp som lanserades av FN år 2005. Ekosystemtjänster handlar om den nytta som människan kan ha av naturen. Håkan Pleijel nämner humlors pollinering av växter som annars sätter mindre frukt som exempel på en sådan tjänst som kan påverkas av miljö- och klimatförändringar.
– Men begreppet ekosystemtjänst har även mött kritik just för att det är människocentrerat, att det bara fokuserar på den nytta som människan har av aktiviteter i naturen.
Ett mål med forskningen är att kunna stötta myndigheter och andra aktörer i samhället vid beslutsfattande om bland annat framtida skogsbruk och annan markanvändning i Sverige.

2014 LÖPER forskningsanslagen för BECC:s första fas ut. Håkan Pleijel är glad över att forskarna har fått fem års medel för att etablera BECC, och han hoppas på en förlängning efter utvärdering.
– Det är först sedan 2012 som vi har full finansiering inom BECC och nu börjar vi också se resultat. Många forskare inom BECC har varit produktiva och snart kommer vi att se en rad publikationer som är resultat av de nya spännande samarbeten som BECC lett till. Vi börjar också få alltmer uppmärksamhet för vårt arbete, och jag tycker att vi är på god väg mot vår vision.

Fakta om BECC

BECC står för Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate, och är ett strategiskt forskningsområde i samarbete mellan Lunds och Göteborgs universitet.

Läs mer: www.science.gu.se/forskning/atmosfar-klimat-ekosystem