Skyddade områden i Antarktis väckte motstånd

I slutet av oktober hölls ett möte i kommissionen för bevarande av levande marina tillgångar i Antarktis. Sveriges representant i den vetenskapliga kommittén var biologen Thomas Dahlgren.

– Det finns ett stort intresse från flera länder att utveckla fiskerinäringen i Antarktis. Det beror bland annat på att isar försvinner och nya fiskeområden blir tillgängliga. Eftersom inget enskilt land ansvarar för Antarktis behöver vi en kommitté som kan skydda, övervaka och bevara marina växter och djur i Södra oceanen, säger Thomas Dahlgren.

MED PÅ MÖTET fanns representanter från de 24 länder och EU (totalt 25 medlemmar) som skrivit under konventionen. Även observatörer från industrin och organisationer som WWF och Greenpeace deltog. En av punkterna på mötet handlade om att inrätta världen största marina skyddsområde.

Varför behöver vi den typen av skyddsområden?

– En viktig anledning är att vi behöver skydda fiskeresurserna så att de finns kvar också i framtiden. Skyddsområdena är även ett sätt att skydda särskilt känsliga områden och ekosystem. De behövs också för att öka ekosystemens motståndskraft mot klimatförändringarna.

Vad resulterade mötet i?

– Förslaget om skyddade områden mötte stort motstånd från Kina och Ryssland och i viss mån även från Norge. För att de ska vilja släppa fram ett ökat skydd av Södra Oceanen som omger Antarktis krävs det ett större engagemang från de andra medlemsländernas allra högsta politiska nivå.