För Håkan Andréasson innebar sabbatical- vistelsen att han kunde fördjupa sina forskningskontakter och komma vidare i forskningen .

Fullt fokus på forskning

Sabbatical-vistelsen i Tyskland gav Håkan Andréasson möjlighet att fördjupa sig i Einsteins mycket komplicerade ekvationer. När han återvände till Göteborg hade han och kollegorna gjort vissa framsteg.

Håkan Andréasson, som är professor i matematik, åkte på sabbatical till Tyskland under 2015. För att kunna kombinera sabbaticalen med familjelivet så valde han att dela upp vistelsen i två delar, en månad på våren och en på hösten.

I mars var han en månad på Kölns universitet och i oktober var han en månad vid Bayreuth universitet. Håkan Andréasson hade redan väl etablerade samarbeten och pågående projekt med forskare vid de båda universiteten. Sabbatical-vistelsen gav honom en möjlighet att fördjupa samarbetena.

– Vanligtvis träffas vi en vecka åt gången och det känns ganska kort. För att komma framåt behöver man kunna bolla olika idéer och då krävs samarbete. Men att testa olika idéer inom matematik är ganska tidskrävande. Har man bara en vecka på sig så hinner man bara pröva ett fåtal metoder, säger Håkan Andréasson.

Hans forskning handlar om Einsteins ekvationer.
– Det är ekvationer som är väldigt komplicerade och vi letar efter lösningar på dessa.
Mer specifikt arbetade han och kollegan i Köln med stabilitet hos lösningar som beskriver galaxer. För att dessa lösningar ska kunna uppträda i naturen behöver de vara stabila. Ännu har ingen lyckats bevisa stabilitet hos stationära lösningar till Einsteins ekvationer. När han besökte Bayreuth universitet arbetade han med en känd så kallad förmodan om kosmisk censur som formulerades av Roger Penrose och Stephen Hawking på 1970-talet.

Det finns tydliga kopplingar i Håkan Andréassons forskning till det som förväntas bli århundradets upptäckt, nämligen gravitationsvågor. Gravitationsvågor är spår av de mest våldsamma händelserna i universums historia, en nyhet som presenterades i februari i år. Forskare i Louisiana, USA, har lyckats detektera signaler från gravitationsvågor, en upptäckt som bekräftar Einsteins teorier. Gravitationsvågor är nämligen lösningar till Einsteins ekvationer. Hittills har astronomerna endast detekterat elektromagnetiska vågor såsom ljus och radiovågor, men nu kan vi vara på väg in i en ny tid för rymdobservationer.

– Upptäckten är otroligt fräck. Gravitationsvågorna ger oss en möjlighet att få en ny typ av teleskop, som ger oss information från universum som inte tidigare varit möjlig, säger Håkan Andréasson.

Nu arbetar de vidare med ekvationerna på var sitt håll och nyligen besökte en av kollegorna från Tyskland Göteborg.
– Vi gjorde framsteg i forskningen när jag var i Tyskland som jag tror hade varit svåra att göra i vardagen då man lättare blir avbruten av administrativa uppgifter, studentkontakter och andra
åtaganden.

Om Sabbatical-vistelse

Sabbatical-vistelse är vanligt förekommande inom universitetsvärlden utomlands, och innebär att en forskare eller lärare under en begränsad tid ”tar ledigt” för att fokusera på något särskilt, ofta på annan ort. Det är däremot inte lika vanligt i Sverige. Men Naturvetenskapliga fakulteten bedriver sedan 2013 ett sabbaticalprogram för tillsvidareanställda lärare och forskare, där fokus är utveckling och förnyelse av forskning. Genom programmet ges ekonomiskt stöd till forskare för att upp till sex månader ägna sig fritt och på heltid åt forskning, i en internationell miljö.