9 av 10 naturvetare nöjda med sin utbildning

Nio av tio är nöjda med sin kandidatutbildning, visar en färsk undersökning bland nyligen utexaminerade naturvetarstudenter. De anser sig också i hög grad fått de kunskaper och färdigheter som behövs på arbetsmarknaden under sin utbildning.
– Det är givetvis glädjande siffror och ett kvitto på att vi bedriver god utbildning, säger Per Åberg, grund­utbildningsansvarig vicedekan vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Under hösten 2018 genomfördes en enkätundersökning bland tidigare studenter som minst tagit 90 högskolepoäng i sitt huvudområde under de senaste sex åren. Syftet var att ta reda på hur väl Naturvetenskapliga fakultetens kandidatprogram rustar studenterna för ett yrkesliv. Resultatet visar bland annat att alumnerna i hög grad anser att utbildningen gett dem tillräckliga ämneskunskaper, en god förmåga att kritiskt granska och bedöma kunskap och förmåga att kunna planera och genomföra uppgifter inom givna ramar.

Efter sin kandidatexamen har 60 procent valt att läsa ett masterprogram, antingen inom Göteborgs universitet (49 procent) eller på ett annat lärosäte (11 procent). Det gör att en del av de som besvarat enkäten ännu inte kommit ut i arbetslivet, trots sin kandidatexamen. Men bland de som hunnit börja arbeta inom sitt ämnesområde, fick 7 av 10 jobb inom tre månader. Matematiker, farmaceuter och fysiker är de yrkesgrupper som anser sig haft lättast att få ett jobb efter utbildningen. Trivseln på jobbet är dock stor inom alla ämnesområdena – 94 procent uppger att de trivs med sitt arbete.

På frågan om de saknar någonting i utbildningen, finns ett gemensamt önskemål om tydligare arbetslivskoppling och praktik.
– Resultatet har gett oss mycket bra insikter som vi tar med oss när vi ser över och utvecklar våra kandidatprogram, säger Per Åberg.

Om alumnundersökningen

Undersökningen genomfördes som en kvantitativ enkät under hösten 2018, och skickades ut till de som tagit minst 90 högskolepoäng i sitt huvudområde 2012-01-01 till och med 2017-12-31.

Totalt svarade 879 personer, vilket gav en svarsfrekvens på 46 procent.