För lika villkor

Ett nätverk som kan ge förebilder, fakta och stöd – det var målet när Anne Farewell tillsammans med några vänner startade en förening för kvinnor inom naturvetenskaplig forskning.

Tanken bakom nätverket Gothenburg Women Scientists är att stärka kvinnor inom akademin.
– Om det inte finns kvinnor som undervisar och forskar finns heller inga förebilder för studenterna. Det blir som en negativ spiral, menar Anne Farewell, initiativtagare till nätverket och forskare i molekylärbiologi.

Hon vill uppmuntra kvinnor att studera, forska och undervisa inom naturvetenskap.
– De senaste femton åren har jämställdheten inom akademin blivit sämre, säger Anne Farewell. När jag var ung fanns många kvinnliga forskare och utvecklingen gick mot en mer jämställd akademi. Nu är det annorlunda. Det finns fortfarande många kvinnliga forskare men till exempel bara två kvinnliga professorer på institutionen (cirka 30 manliga professorer, redaktörens anmärkning).

Medan det på universitetsutbildningarnas grundnivå är fler kvinnor än män råder motsatt förhållande på forskar- och professorsnivå. Många kvinnor lämnar akademin och Anne Farewell har frågat sig varför.
– Varför ska vi förlora hälften av vår kapacitet? När unga, duktiga kvinnor lämnar universitetet finns kanske många orsaker, och det ska vi ta reda på mer om. Vi är ju forskare och vill samla data, säger Anne Farewell.

En av de nytillkomna medlemmarna i nätverket är doktoranden Michelle Lindström.
– Det är sorgligt att säga men det har blivit ännu tydligare nu, efter metoo, att det finns ojämlikhetsproblem i samhällets alla vrår, även inom akademin, säger Michelle Lindström.

Hon är med i en grupp inom nätverket som ska samla in data, undersöka statistik och forskning kring jämställdhet inom akademin. De vill veta hur det står till med jämställdheten, om det finns skillnader mellan länder, orter eller lärosäten, och så vill de intervjua kvinnor som lämnat akademin.

– Det är viktigt att ha fakta och belysa strukturella jämställdhetsproblem. Att universitetet tar det på allvar så att det diskuteras och inte blir något tabu. Om det finns en intressegrupp går utvecklingen snabbare framåt, säger Michelle Lindström.
– Jag är också intresserad av att jobba med mentorskap. Kvinnor inom vetenskapen behöver ha förebilder och känna att de är välkomna. Att väcka flickors intresse för vetenskap redan i skolan är också en viktig del i arbetet.

Det har nu gått lite mer än ett år sedan Anne Farewell hörde talas om ett nätverk för kvinnliga forskare, 500 Women Scientists, i sitt ursprungliga hemland USA.
– Min uppfattning är att problemen är större här än i USA, säger Anne Farewell.

När Anne berättade om det amerikanska nätverket för kvinnliga kollegor blev hon förvånad att så många blev intresserade. Det verkade finnas ett uppdämt behov.

Gothenburg Woman Scientists är ingen enskild företeelse. Flera liknande organisationer finns för att stödja kvinnor, också inom andra yrkesgrupper. Naturvetarna överväger att bli en del av en större organisation, som exempelvis International Womens Club, och välkomnar olika perspektiv och samarbeten.

Anne Farewell har de senaste åren omprövat sin syn på kvotering. Hon har tidigare varit helt emot men kan nu se det som en väg mot större jämställdhet. För egen del är hon nöjd med att under sitt yrkesliv fått göra det hon tycker är roligast, nämligen att forska och undervisa.
– Men osäkerheten har funnits för mig också, jag har inte alltid varit nöjd.  Jag tror det blir bättre om vi kvinnor är förberedda, då tacklar vi på motstånd och osäkerhet bättre.

Se intervju med Anne Farewell, en av intiativtagarna till nätverket Gothenburg Women Scientist och Michelle Lindström som är med i nätverket (undertext finns på svenska)

Jämställdhet inom akademin

Trots att det finns betydligt fler kvinnor än män bland studenter är det fortfarande vanligare att en professor är en man än en kvinna. Samtidigt är vissa områden inom universitet och högskolor kvinnodominerade medan andra är mansdominerade.

Nationella sekretariatet för genusforskning hade under 2016-2017 i uppdrag att fungera som stödfunktion för lärosätena, inom ramen för projektet JiHU, Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet. Sekretariatet hade under 2013-2017 ett annat, liknande regeringsuppdrag att fungera som stödfunktion för 60 statliga myndigheter, inom ramen för JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter. Uppdragen JiHU samt JiM fördes 1 januari 2018 över till Jämställdhetsmyndigheten.
Källa: Nationella genussekretariatet

Professorer vid universitet och högskolor 2016

Män: 4 813  (74%)
Kvinnor: 1 718 (26%)
Källa: SCB/Universitetskanslerämbetet