Delaktighet svårt mål i praktiken

Sedan slutet av 1990-talet har svensk kulturarvsförvaltning och kulturmiljöarbete haft allas delaktighet som mål. I sin avhandling visar Malin Weijmer vid institutionen för kulturvård, att delaktighetsmålet generar ett antal svårigheter som behöver hanteras inom det offentliga kulturmiljöarbetet.
– Det handlar om vilka intressen som kommer till uttryck och ska behandlas, men också vad som är den rimliga uttolkningen av det politiska delaktighetsmålet och vad myndighetsutövandet ska säkerställa, säger Malin Weijmer.

Undersökningens syfte har varit att utforska hur idéer om kulturarv och kulturmiljö blir bundna till föreställningar kring kulturmiljöarbetets roll i samhället, och vad som framstår som möjligt och rimligt att göra anspråk på gällande kulturarv och bevarande.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats