Centrum för hav och samhälle bidrar med kunskap om havet

I en värld där det finns fler människor än någonsin, där klimatet förändras och biologiska mångfalden minskar, finns ett stort behov av kunskap om hur vi använder vår gemensamma resurs havet på ett hållbart sätt. Därför inrättades nyligen Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet.

Lena Gippperth, professor vid juridiska institutionen Göšteborgs universitet

Lena Gippperth, professor vid juridiska institutionen på Göšteborgs universitet

– Det finns stora behov av mer kunskap om havet och framförallt om kopplingen mellan samhället och havet. Havet ger oss livsmedel, energi, transportmöjligheter och upplevelser. Men hur kan samhället använda havets resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt för att skapa välfärd? den frågan ställer sig Lena Gipperth, föreståndare för centrumet.

Lena Gipperth är professor i miljörätt och har alltid varit intresserad av de mer övergripande samhällsfrågorna och hur vi som samhälle kan undvika en ohållbar utveckling.

– Som jurist handlar det om hur rättssystemet ska anpassas för att kunna vara receptivt för de förändringar som sker i ekosystemen och ge ramarna för mänsklig påverkan på den miljö som är vår livsförutsättning.

Syftet med centrumet är att vara en samlande nod för universitetets marina och maritima verksamhet och att vara en katalysator för transdisciplinär kunskapsuppbyggnad om förhållandet mellan havet och samhället.

– Genom att skapa mötesplatser mellan forskare men även med förvaltare, beslutsfattare, näringsliv och andra kan starka forskningssamarbeten över disciplingränserna skapas, säger Lena Gipperth.

Centrum för hav och samhälle arbetar inom det Maritima klustret i Västsverige som är ett partnerskap mellan akademi, näringsliv och förvaltning. Ett samarbetsavtal har slutits mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Chalmers, SSPA Sweden AB, SP, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Syftet är att stärka det maritima klustret genom att öka möjligheterna för innovationer och kunskapsbaserad tillväxt inom den maritima sektorn.

– Klustersatsningen är en gigantisk lärandeprocess som ger möjlighet till utbyte av kunskap och erfarenheter. Det är en unik möjlighet för Göteborgs universitet och Chalmers att kunna delta i denna process och därigenom bidra till kunskapsuppbyggnad kring samhällets förhållande till havet, säger Lena Gipperth.

Centrum för hav och samhälle arbetar också inom Havsmiljöinstitutet, vilket ger en unik kunskapsbredd och koppling till andra lärosäten, men också en naturlig länk till de myndigheter som jobbar med att förvalta havet.

Fakta Maritima klustret i Västsverige

Klustret har sex utvecklingsområden: havsförvaltning, marin bioteknik, maritim turism, maritima operationer och marin teknologi, marin energi och marina livsmedel. Göteborgs universitet är värd för de tre förstnämnda. Varje utvecklingsområde representeras av någon från universitetet och någon från en förvaltning och/eller näringslivet.

Olika aktiviteter såsom temadagar och utställningar med mera arrangeras för att främja möten mellan olika marina/maritima aktörer. Det finns också planer på utbildningar och gemensamma projekt för att utveckla idéer och verksamheter.