Forskning på lärande inom Brobyggaren

I universitetsvärlden är forskningsanknuten utbildning ett vanligt begrepp, där utbildningen i ett ämne sker nära aktuell forskning. I projektet Brobyggaren gör man istället tvärtom.

Knutet till projektet kommer det nämligen att finnas ett antal doktorander, som på olika sätt kommer att undersöka utbildningen som sker inom ramen för Brobyggaren. Tre tjänster har utlysts under våren, och till hösten drar doktoranderna igång sitt arbete.
– Det är särskilt roligt eftersom en relativt liten del av forskningen har direkt fokus på lärarutbildningsfrågor, och det är av strategisk vikt att vi bedriver lärarutbildning på en vetenskaplig grund, säger Jesper Boesen, föreståndare för forskarskolan CUL.

BAKOM SATSNINGEN STÅR Naturvetenskapliga fakulteten tillsammans med institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) och Göteborgs Stad. Doktoranderna kommer att tillhöra forskarskolan CUL, centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning.

CUL

CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, är en fakultetsgemensam forskarskola vid Göteborgs universitet. CUL ska främja utveckling av forskning knuten till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet och verka för forskningsanknytning av den grundläggande lärarutbildningen.