I kursen om tropiska marina ekosystem har doktoranderna fått utföra två veckors kursarbete på ön Inhaca i Mocambique, där doktorander och lärare från universitetet i Maputo anslutit.

Nya kurser ska öka utbytet i utbildningen

Sedan 2008 har naturvetenskapliga fakulteten arbetat aktivt med att bland annat öka det nationella och internationella utbytet inom forskarutbildningen. Nu tar arbetet en delvis ny form.
– Satsningen har haft betydelse både för att förstärka och initiera nationell och internationell samverkan. I framtiden bör det gå att få ännu större effekter av detta slag, säger Ola Wetterberg.

I drygt fem år har särskilda medel avsatts för att höja kvaliteten på fakultetens forskarutbildning. Medlen har fördelats av fakulteten inom fem olika temaområden. Från nästa år kommer en ny form att användas där institutionerna ges en tydligare roll i prioriteringen av kursutbudet, och under hösten har forskare fått föreslå kurser inom forskarutbildningen.
– Ett 70-tal förslag har kommit in och det kommer att landa i cirka 50 kurser, säger Ola Wetterberg, prodekan och ansvarig för fakultetens forskarutbildning.

Han betonar att temasatsningen har fungerat väldigt bra, vilket gav goda argument för en fortsatt satsning på doktorandkurser. Nu breddas satsningen för att stärka institutionernas basutbud av kurser och höja kvaliteten på forskarutbildningen ytterligare.
–  En del kurser som har funnits inom temaområdena kommer att fortsätta. Med den nya fördelningen av medlen kan vi även tillgodose fler önskemål som har kommit från institutioner och doktorander om kurser vid sidan av de som finns i dag, säger han.

Ett bredare kursutbud kan även locka doktorander från andra lärosäten, vilket var ett uttalat mål med de tidigare temaområdena: 25 procent av de medverkande doktoranderna och handledarna på kurserna skulle komma utifrån. Antalet har varierat mellan olika kurser; på några av dem har hälften av deltagarna kommit från andra fakulteter och lärosäten.

Genom kurserna har internationella forskare kunnat komma till universitetet, och fältkurser och seminarier har kunnat förläggas utomlands. Samverkan har bland annat skett med andra nationella aktörer som Lunds universitet och AstraZeneca.

Kristina Sundbäck har varit temaledare för området Sustainable Marine Ecosystems, där samverkan har skett med University of Maputo i Mocambique.
–  Efter en teoretisk del i Sverige har det följt två veckors fältarbete i Mocambique. Det har gett en fantastisk möjlighet för unga svenska forskare att bredda sina marina kunskaper och arbeta med marina miljöfrågor i Östafrika. Just nu har vi dessutom två studenter från Mocambique som doktorander i marin ekologi och en som disputerat tidigare, säger Kristina Sundbäck vid institutionen för biologi och miljövetenskap.