Bäckröding, en invasiv art i Sverige.

Nya riktlinjer ska förhindra spridning av invasiv laxfisk

Att plantera ut laxfiskar utanför deras naturliga habitat bör undvikas. Det låter som en självklarhet, men faktum är att utsättning av till exempel regnbågslax och bäcköring i vattendrag där de normalt inte finns, är vanligt i Europa. Därför har forskningsprojektet SalmoInvade nu tagit fram policy-rekommendationer för förvaltning av invasiva laxfiskar.

Laxfiskar är några av de mest betydelsefulla fiskarterna i Europa, ur såväl ett ekonomiskt som kulturellt perspektiv. De är viktiga arter för den ökande vattenbruksindustrin, men också för både sportfiskare och kommersiella fiskare. Därför har man, i olika stor utsträckning, planterat ut laxfiskar på många ställen där de normalt inte finns, vilket kan få stora konsekvenser för både de inhemska fiskbestånden och hela ekosystemet.

Jörgen Johnsson, professor i ekologisk zoologi är koordinator för forskningsprojektet SalmoInvade, som står bakom de nya rekommendationerna.

Varför har ni tagit fram policyrekommendationer?
– Det finns brister i förvaltning och reglering av spridning av invasiva laxfiskar i de flesta länder i Europa. Det är också stor variation mellan europeiska länder i denna förvaltning som varierar från mer central styrning och reglering i Skandinavien till starkare lokalt inflytande i kontinentala Europa. Det finns även brister i hur existerande regleringar efterlevs i alla europeiska länder. Vi kände därför att det behövdes en gemensam europeisk approach för att analysera och försöka förbättra situationen.

Vad krävs för att de ska följas?
– Ett närmare samarbete och dialog mellan reglerande myndigheter, forskare och lokalt ansvariga samt en förbättrad kunskapsöverföring så lokala intressenter känner sig motiverade och delaktiga att tillämpa rekommendationerna och förstår varför de behövs.

Vad kan gemene man göra för att påverka?
– Man kan till exempel restaurera naturliga habitat för att stärka naturliga laxfiskbestånd i stället för att ägna sig åt utsättningar. Sportfiskarna och andra ideella föreningar i Sverige gör redan nu stora insatser för att förbättra naturliga habitat men det går alltid att göra mer. I kontinentala Europa är man ofta mer positiv till utsättningar, bland annat därför att naturliga laxfiskbestånd ofta saknas. Kunskapsspridning är också väldigt viktigt. I alla undersökta länder har gemene man ganska dåliga kunskaper om vilka laxfiskarter som är inhemska och vilka som är introducerade. Då är det svårt att engagera sig i att skydda inhemska arter.

Policyrekommendationerna i korthet

  • Förbättra övervakningen, rapporteringen och utvärderingen av utsättning av laxfiskar.
  • Införa strikta riktlinjer för utsättning  av invasiva laxfiskar för att bevara biodiversiteten.
  • Förmedla kunskap och ge stöttning till lokala och regionala beslutsfattare och myndigheter för att skapa bättre lokala föreskrifter och utvärderingsmetoder.
  • Beakta variationen i hur människor i de olika europeiska länderna värderar inhemska laxfiskar vid utarbetandet av strategier för deras bevarande.
  • Förbättra dialogen mellan vetenskapssamhället, allmänheten och beslutsfattare för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

Läs mer: SalmoInvade Policy Brief