Utvecklingsarbete från molekyl till människa och samhälle

I augusti 2013 påbörjade Göteborgs Stad ett arbete med att göra en plan för fortsatt utveckling av Medicinareberget. Parallellt startade Göteborgs universitet ett projekt för att ta fram en verksamhetsidé för universitetets framtid på och kring berget.

Tanken är att skapa en levande stadsdel runt Medicinareberget. För Göteborgs universitets del gäller det att underlätta samverkan mellan i första hand Naturvetenskapliga fakulteten, Sahlgrenska akademin, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitetsbibliotek samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men även andra fakulteter kan bli involverade på sikt. För Göteborgs Stad är ambitionen att skapa en blandad stad, med bostäder, handel och service.

Så här ser Elisabet Ahlberg, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten på utvecklingsarbetet:
– Medicinareberget har en stor potential och att få möjlighet att vara med och utveckla området kring berget är otroligt spännande. Målet med utvecklingsarbetet är att samla utbildning, forskning och samverkan kring frågor som är relaterade till life science i vid bemärkelse och belysa dessa från olika vetenskapsområden. Medicinareberget kan på så vis bli ett viktigt nav för att lösa kommande samhällsutmaningar.

Naturvetenskapliga fakulteten finns i dag lokaliserat på fyra ställen i Göteborg. Utöver det bedriver fakulteten verksamhet på tre andra orter i Västra Götaland. Hur tror du det ser ut i framtiden?
– Utvecklingsprojektet är fortfarande i ett tidigt skede men fakulteten har tydligt markerat att man vill vara närvarande på Medicinareberget med den del av fakulteten som är inriktad på life science och närliggande områden. Projektet löper fram till sommaren år 2017 och det innebär att vi i nuläget är öppna för att identifiera olika typer av lokalalternativ som gynnar verksamheten på lång sikt, säger Elisabet Ahlberg.

Vad betyder utvecklingsarbetet för Göteborg som universitetsstad?
– Utvecklingsarbetet innebär bland annat att ett universitetsstråk skapas som förbinder olika delar av Göteborgs universitet och Chalmers. Sträckan mellan Medicinareberget och Chalmers kan eventuellt förtätas med verksamhet av betydelse för båda universiteten och blir då en viktig del i vidareutvecklingen av Göteborg som universitetsstad. Med bra och tydliga kommunikationer kan stråket lyftas fram och därmed universitetets närvaro i staden.

Under hösten förväntas Göteborgs Stad fatta beslut om detaljplanen för området.